l'istorgia

Julia en sia chombra. Ella fa in selfie, niva. Tat vegn en dad isch: «Julia, qua es ti. Ups!»
Julia cuvra ses sains. «Ti duessas spluntar, tat!» Lez tegn serrà ils egls e dumonda: «Per tgi èn questas fotos?»
La mattatscha è uss enzugliada en in sientamauns da bogn e di: «Ah, shit. Empermettas da na dir nagut a bab e mamma?»
In monitur da computer cun ina foto: Julia en chautschas sut. «Jau aveva tramess ina fotografia da mai niva a Romeo», di ella.
Retrospectiva sin il Café Amore. Julia: «Cura che jau hai scuntrà el, hai jau percurschì ch’el è in vair tschuffatsch.»
Ussa ves’ins in messadi sin facebook. Julia da davosvart: «El ha smanatschà da chargiar il maletg sin paginas da porno, …»
«… sche jau n’al tramet betg vinavant da questas fotos.» Ins la vesa niva davant il laptop.
Enavos en il preschent. Tat guarda davent. Julia: «Jau hai segir tramess gia diesch fotografias a quest freak, ma el na smetta betg.»
Tat va fin a l’isch e di a Julia ch’è anc adina zugliada en il sientamauns da bogn: «Ta tira en! Nus giain tar la polizia.»